Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Józefa W. połączonej ze skargą konstytucyjną spółki, dotyczącej kompetencji asesora w polskim wymiarze sprawiedliwości (sygn. akt SK 7/06) z dnia 2006-03-08.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/523562/06/I/110
Data sprawy:
2006-03-08
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Józefa W. połączonej ze skargą konstytucyjną spółki, dotyczącej kompetencji asesora w polskim wymiarze sprawiedliwości (sygn. akt SK 7/06).

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił następujące stanowisko: "Przepis art. 135 § 1 ustawy z dnia 27.07.2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, zezwalający Ministrowi Sprawiedliwości za zgodą kolegium sądu okręgowego powierzenie asesorowi sądowemu pełnienia czynności sędziowskich w sądzie rejonowym na czas określony nieprzekraczający czterech lat, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 175 ust. 1, art. 179, art. 180 ust. 1 i 2, a także niezgodny z art. 32 Konstytucji RP".

W świetle art. 135 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych asesorzy w zakresie orzekania są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom. Uregulowanie to nie zostało obwarowane porównywalnymi z sędziami gwarancjami pozwalającymi na realizację zasady niezawisłości. Zdaniem Rzecznika koliduje z zasadą niezawisłości m.in. pozostawienie asesora w okresie pełnienia czynności sędziowskich pod pieczą sędziego, który uprawniony jest do kontroli działalności orzeczniczej asesora. Ustawodawca nie zagwarantował stronom postępowania jednakowej możliwości rozpatrzenia ich spraw przez niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Tylko niektóre ze stron postępowania mogą liczyć, że w ich sprawach będą orzekać wyposażeni w pełne konstytucyjne gwarancje sędziowie.

 


Data odpowiedzi:
2007-10-24
Opis odpowiedzi:
Skarga konstytucyjna uwzględniona (wyrok z dnia 24.10.2007 r., sygn. akt SK 7/06).