Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. w sprawie braku możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez właścicieli gospodarstw rolnych za szkody spowodowane przez niektóre gatunki zwierząt z dnia 2006-03-22.

Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/498330/05/X/1003.7 RZ
Data sprawy:
2006-03-22
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. w sprawie braku możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez właścicieli gospodarstw rolnych za szkody spowodowane przez niektóre gatunki zwierząt .

Ustawa Prawo łowieckie obowiązkiem wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych obciąża dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego, ograniczając ten obowiązek do szkód spowodowanych przez dziki, jelenie, łosie, daniele i sarny. Poza regulacją pozostaje odpowiedzialność za szkody spowodowane w gospodarstwach rolnych przez objęte ścisłą ochroną żbiki, gronostaje i łasice, a także lisy i kuny zaliczone do zwierząt łownych. Powoduje to w praktyce brak możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez właścicieli gospodarstw za szkody spowodowane przez te zwierzęta. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów o rozważenie możliwości skorzystania z upoważnienia do wydania rozporządzenia określającego odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez żbiki w pogłowiu zwierząt gospodarskich oraz gronostaje i łasice w pogłowiu ptactwa gospodarskiego, a także podjęcia inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do wprowadzenia do ustawy Prawo łowieckie obowiązku wynagradzania przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego szkód w pogłowiu ptactwa gospodarskiego, wyrządzonych przez lisy i kuny.

Inf. 1-3/2006, str.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2006-05-31
Opis odpowiedzi:
1. Minister Środowiska (12.05.2006 r.) poinformował, że nie podziela poglądu o potrzebie zmiany art. 46 ust. 1 ustawy - Prawo łowieckie poprzez wprowadzenie obowiązku wynagradzania przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego szkód wyrządzonych przez lisy i kuny. Szkody wyrządzane przez te zwierzęta mają charakter marginalny. Dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich mają niewielkie możliwości przeciwdziałania tym szkodom. Występują one w gospodarstwach zajmujących się hodowlą drobiu, poza obszarami obwodów łowieckich. Ponadto nie jest uzasadnione wydanie aktu wykonawczego na podstawie art. 126 ust. 12 ustawy o ochronie przyrody i objęcie nim gatunków takich jak żbik, gronostaj i łasica, ze względu na skalę problemu oraz możliwości finansowe Skarbu Państwa.
Inf.4-6/2006, str.