Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nieprecyzyjnego przepisu dotyczącego obowiązkowych wpłat od podmiotów związanych z produkcją i dystrybucją filmów na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (sygn. akt K 12/06) z dnia 2006-03-27.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/513011/05/VI/607.1 RZ
Data sprawy:
2006-03-27
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nieprecyzyjnego przepisu dotyczącego obowiązkowych wpłat od podmiotów związanych z produkcją i dystrybucją filmów na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (sygn. akt K 12/06).

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o stwierdzenie, że art. 19 ust. 9 ustawy o kinematografii, przyznający dyrektorowi Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej uprawnienia organu podatkowego w związku z obowiązkiem wpłaty na rzecz Instytutu 1,5% przychodu, narusza zasady poprawnej legislacji, a tym samym podważa zaufanie podatników do państwa i stanowionego prawa, a więc jedną z zasad demokratycznego państwa prawnego, wynikającą z art. 2 Konstytucji RP. Z punktu widzenia prawa podatkowego owa "wpłata" jest po prostu podatkiem. Ustawa o kinematografii stanowi, iż do należności z tytułu wpłat stosuje się odpowiednio przepisu działu III ustawy - Ordynacja podatkowa, a uprawnienia organu podatkowego przysługują także dyrektorowi Instytutu, zaś uprawnienia organu odwoławczego - ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego. Ustawa tworzy sytuację, w której zainteresowany dochodem z wpłaty Instytut staje się jednocześnie organem podatkowym, ściągającym ten podatek. Do podatku ustanowionego w postaci "wpłaty" powinno się stosować przepisy całej Ordynacji podatkowej. Rzecznik nie kwestionuje potrzeby istnienia Instytutu, ani samej zasady przymusowego gromadzenia środków publicznych na realizację misji Instytutu. Zakresem wniosku objęto nieprecyzyjne i kolizyjne z innymi ustawami przepisy dotyczące wpłat i nowego organu podatkowego, zawarte w ustawie o kinematografii.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2007-04-18
Opis odpowiedzi:Wniosek oddalony (wyrok z dnia 9.10.2006 r., sygn. akt K 12/06).