Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (sygn. akt U 3/06) z dnia 2006-03-31.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/498410/05/V/503 RZ
Data sprawy:
2006-03-31
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (sygn. akt U 3/06).

Do Rzecznika wpływają liczne skargi od osób zajmujących lokale mieszkalne w zasobie mieszkaniowym Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, dotyczące faktu znacznego podwyższenia opłat za używanie lokalu, po wejściu w życie ustawy o zmianie ustawy z dnia 16.04.2004 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP oraz niektórych innych ustaw. W szczególności podwyżki te dotyczyły osób zajmujących lokale w budynkach wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni. Na tle skarg pojawił się problem niezgodności zawartych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej zasad ustalania opłat za używanie lokali w takich budynkach, z zasadami wskazanymi w ustawie o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP. Przepis § 4 ust. 1 rozporządzenia nie przewiduje możliwości ustalenia opłat za używanie lokalu w budynkach wspólnot lub spółdzielni na poziomie niższym niż 3% wartości odtworzeniowej, zgodnie z obecnie obowiązującą treścią art. 36 ust. 2 ustawy. W związku z tym, automatyzm ustalania opłat na poziomie 3% wartości odtworzeniowej lokalu w skali rocznej, wyeliminowany z ustawy, w praktyce obowiązuje nadal, na skutek nieuwzględnienia w treści rozporządzenia zmiany brzmienia art. 36 ust. 2 ustawy. Ponadto zaskarżony przepis rozporządzenia jest niezgodny z upoważnieniem ustawowym zawartym w art. 36 ust. 5 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2006-12-04
Opis odpowiedzi:


Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 29.06.2006 r., sygn. akt U 3/06).