Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Anny W., dotyczącej ustalania podstawy wymiaru emerytury (sygn. akt SK 15/06) z dnia 2006-04-04.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/526298/06/III/302.3 RZ
Data sprawy:
2006-04-04
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Anny W., dotyczącej ustalania podstawy wymiaru emerytury (sygn. akt SK 15/06).

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił następujące stanowisko w sprawie: "art. 15 ust. 4 pkt 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie, w jakim nie przewiduje proporcjonalnego zmniejszenia rocznej kwoty przeciętnego wynagrodzenia z tytułu pozostawania w ubezpieczeniu w okresie krótszym niż rok, jest niezgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 2 i 32 ust. 1 Konstytucji."

Ubezpieczeni korzystający z ogólnych zasad obliczania podstawy wymiaru emerytury i renty mogą wybierać 10 kolejnych lat kalendarzowych z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok zgłoszenia wniosku o emeryturę lub z 20 lat kalendarzowych dowolnie wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniom. Inną kategorię stanowią ubezpieczeni urodzeni po 31.12.1968 r. lub którzy z racji szczególnych okoliczności przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury lub renty nie mogą wskazać zarobków z 10 kolejnych lat kalendarzowych i z tego względu wysokość ich świadczeń ustalana jest z faktycznego okresu ubezpieczenia. Osoby należące do tej kategorii ubezpieczonych nie będą miały możliwości wybrania "lepszych" okresów ubezpieczenia.

 


Data odpowiedzi:
2007-01-26
Opis odpowiedzi:
Skarga konstytucyjna oddalona (wyrok z dnia 11.12.2006 r., sygn. akt SK 15/06).