Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Grażyny G. dotyczącej zasad przyznawania premii uznaniowej w okresie pobierania zasiłku chorobowego (sygn. akt SK 16/06) z dnia 2006-04-07.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/526299/06/III/302.3 RZ
Data sprawy:
2006-04-07
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Grażyny G. dotyczącej zasad przyznawania premii uznaniowej w okresie pobierania zasiłku chorobowego (sygn. akt SK 16/06).

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił następujące stanowisko w sprawie: "art. 41 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa jest niezgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji."

Zaskarżony przepis stanowi, że przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, jeżeli postanowienia układów zbiorowych pracy lub przepisy o wynagradzaniu nie przewidują zmniejszenia ich za okres pobierania zasiłku. Organy rentowe i sądy interpretują treść art. 41 ust. 1 w ten sposób, iż do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego wlicza się tylko te składniki wynagrodzenia, co do których z przepisów układów zbiorowych lub innych aktów normatywnych dotyczących wynagradzania wynika, że podlegają zmniejszeniu lub zawieszeniu w okresie pobierania przez pracownika zasiłku chorobowego. Zdaniem Rzecznika, zgodnie z zasadami równości i sprawiedliwości społecznej, osobie, która w okresie pobierania zasiłku chorobowego nie otrzymała dodatkowego składnika wynagrodzenia powinno przysługiwać prawo do wliczenia takiego składnika wynagrodzenia do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

 


Data odpowiedzi:
2008-12-05
Opis odpowiedzi:
Skarga konstytucyjna częściowo uwzględniona (wyrok z dnia 24.06.2008 r., sygn. akt SK 16/06).