Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. w sprawie ochrony praw pacjentów poszkodowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z dnia 2006-04-12.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/529649/06/X/108.6.2 RZ
Data sprawy:
2006-04-12
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. w sprawie ochrony praw pacjentów poszkodowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Bezpieczeństwo pacjentów wymaga, aby błędy medyczne i działania niepożądane przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych były rejestrowane, a odpowiedni system postępowania zobowiązywał do analizy tych problemów i źródeł ich powstawania oraz wdrożenia odpowiednich procedur naprawczych i korygujących. Zmiany wymaga również sposób postępowania wobec osób, które poniosły szkodę przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Obowiązujący system odpowiedzialności cywilnej nie zapewnia wystarczającej gwarancji z punktu widzenia praw pacjentów oraz praw obywatelskich. Niezbędna jest interwencja ustawodawcy celem stworzenia efektywnego systemu kompensacji szkód poniesionych przez pacjentów. Wzorce w tym zakresie funkcjonują w wielu krajach zachodnich (np. fundusze gwarancyjne, ubezpieczenia pacjenta, gwarancyjna odpowiedzialność państwa). Rozważenia wymaga również możliwość opracowania i wdrożenia programu pomocy poszkodowanym przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Inf. 4-6/2006, str.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2006-09-20
Opis odpowiedzi:
1. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (29.05.2006 r.) jest przeciwny temu, aby zmiany legislacyjne szły w kierunku wprowadzenia zamiast odpowiedzialności za tzw. "błędy medyczne" na zasadzie winy odpowiedzialności na zasadzie ryzyka. Wprowadzenie funduszu gwarancyjnego, z którego byłyby wypłacane pacjentom pewne sumy odszkodowania niezależnie od wykazania winy i związku przyczynowego, pociągałoby za sobą znaczne skutki dla finansów publicznych, ponadto spowodowałoby niewątpliwie eskalację roszczeń pacjentów. Obecnie Ministerstwo Zdrowia w ramach projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw proponuje zmianę charakteru ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakładów opieki zdrowotnej będących świadczeniodawcami, tak aby uczynić to ubezpieczenie ubezpieczeniem obowiązkowym w rozumieniu przepisów ubezpieczeniowych.
Propozycje Rzecznika będą przedmiotem dalszej analizy w szczególności w ramach prac nad projektem ustawy o systemie ochrony zdrowia.