Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki z o.o., dotyczącej prawa do sądu - brak wymogu pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania (sygn. akt SK 12/06) z dnia 2006-04-13.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/525471/06/IV/400 RZ
Data sprawy:
2006-04-13
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki z o.o., dotyczącej prawa do sądu - brak wymogu pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania (sygn. akt SK 12/06).

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił następujące stanowisko: "art. 398 (9) § 2 zdanie 2 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 45 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP."

Zgodnie z zaskarżoną regulacją, jeżeli wniesiono skargę kasacyjną w sprawach, w których nie zachodzą okoliczności wymienione w art. 398 (9) § 1 pkt 1-4 k.p.c., Sąd Najwyższy wydaje postanowienie o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania, przy czym - i to jedynie stanowi właściwy przedmiot skargi konstytucyjnej - postanowienie to nie wymaga pisemnego uzasadnienia. Postępowanie w przedmiocie tzw. przesądu kasacyjnego pozbawione jest gwarancji procesowych charakterystycznych dla właściwego postępowania kasacyjnego. Sprawę rozpoznaje bowiem jeden sędzia, na posiedzeniu niejawnym i bez udziału stron. W stanie prawnym obowiązującym do dnia 5.02.2006 r. uczestnik postępowania miał przynajmniej teoretycznie możliwość dowiedzenia się o motywach rozstrzygnięcia, obecnie został tego prawa pozbawiony. W przekonaniu Rzecznika sporządzanie uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania jest bezwzględnie konieczne. Brak uzasadnienia tego postanowienia narusza zasadę jawności działania (przejrzystości) władzy publicznej, zasadę przyzwoitej legislacji, zasadę zaufania do państwa i tworzonego przez nie prawa.

 


Data odpowiedzi:
2007-07-18
Opis odpowiedzi:
Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 18.07.2007 r., sygn. akt 12/06) ze względu na zbędność orzekania. Trybunał orzekł o niezgodności zaskarżonego przepisu w wyroku z dnia 30.05.2007 r. w sprawie o sygn. SK 68/06.