Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. w sprawie problemów związanych z zawiadamianiem organu gminy przez administratorów domów należących do spółdzielni mieszkaniowych o niedopełnieniu obowiązku meldunkowego przez lokatorów z dnia 2006-04-13.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/523181/06/X/1004.1 RZ
Data sprawy:
2006-04-13
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. w sprawie problemów związanych z zawiadamianiem organu gminy przez administratorów domów należących do spółdzielni mieszkaniowych o niedopełnieniu obowiązku meldunkowego przez lokatorów.

Rzecznik zwrócił się o rozważenie możliwości dokonania zmiany przepisów ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, umożliwiającej podmiotom zobowiązanym do zgłaszania organom gmin przypadków niewykonania obowiązku meldunkowego przez lokatorów, uzyskiwania danych ze zbiorów meldunkowych bez konieczności wnoszenia opłat. Opłata za udostępnienie jednostkowych danych ze zbiorów meldunkowych wynosi równowartość 4% najniższego wynagrodzenia (obecnie około 35 zł). W sytuacji, gdy zachodzi potrzeba sprawdzenia danych dotyczących osób zamieszkujących w kilkudziesięciu, a czasami nawet w kilkuset lokalach, koszty uzyskania informacji ze zbiorów meldunkowych są znaczne. Stawia to zarządy spółdzielni mieszkaniowych przed dylematem, czy koszty te ponieść, czy też uchybić obowiązkowi zawiadomienia właściwych organów o przypadkach niedopełnienia obowiązku meldunkowego i w ten sposób narazić administratorów na sankcje przewidziane w Kodeksie wykroczeń.

Inf. 4-6/2006, str.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2006-07-27
Opis odpowiedzi:
1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (18.05.2006 r.) poinformował, że podziela pogląd, zgodnie z którym podmioty wymienione w art. 30 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych występujące z wnioskiem o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych w celu realizacji obowiązku wynikającego z tego przepisu, nie mogą zostać zaliczone do podmiotów określonych w art. 44 lit. h ust. 1 w/w ustawy, jakim dane ze zbiorów udostępnia się bezpłatnie. Podczas prac nad nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych zaproponowano rozszerzenie kategorii podmiotów wyszczególnionych w art. 44 h ust. 1, uprawnionych do nieodpłatnego otrzymywania danych ze zbiorów meldunkowych o właścicieli i zarządców nieruchomości w odniesieniu do informacji o osobach, które są zameldowane w ich lokalach. Propozycja ta spotkała się jednak ze sprzeciwem Ministra Finansów.
Inf.4-6/2006, str.