Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. w sprawie utraty prawa do wcześniejszej emerytury przez osoby, które przystąpiły do otwartych funduszy emerytalnych z dnia 2006-06-13.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/531041/06/III/303.6.1 RZ
Data sprawy:
2006-06-13
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
1. w sprawie utraty prawa do wcześniejszej emerytury przez osoby, które przystąpiły do otwartych funduszy emerytalnych.
Do Rzecznika wpływa coraz więcej skarg od osób, które z powodu przystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego utraciły prawo przejścia na wcześniejszą emeryturę. Pierwsza grupa skarżących to osoby urodzone po 1953 roku, które warunki nabycia prawa do wcześniejszych emerytur spełniałyby do końca 2006 r., lecz przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego pod wpływem błędu spowodowanego brakiem obowiązku pouczenia wynikającego dla akwizytora z art. 84a ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Druga grupa to osoby, które przystępując do otwartych funduszy emerytalnych w 1999 r. były w pełni świadome braku uzyskania do końca 2006 r. uprawnień do wcześniejszych emerytur. Po zmianie przepisu art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS dokonanej ustawą z dnia 27.07.2005 r., ostateczny termin spełnienia warunków nabycia prawa do wcześniejszej emerytury został przesunięty z 31.12.2006 r. na 31.12.2007 r. W tym stanie prawnym osoby te nabyły prawo do wcześniejszej emerytury, lecz przeszkodą w uzyskaniu tego świadczenia jest członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym. W ocenie Rzecznika opisane sytuacje wymagają uregulowania ustawowego poprzez dokonanie stosownych zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w sprawie, a w szczególności o przedstawienie rozwiązania opisanych problemów.
Inf. 4-6/2006, str.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2006-07-27
Opis odpowiedzi:
1. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (23.06.2006 r.) poinformowała, że przystąpienie do otwartego funduszu emerytalnego przekreśla w obowiązującym stanie prawnym możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę. Mając na względzie konieczność prawidłowego i spójnego uregulowania zaistniałej, niekorzystnej dla ubezpieczonych sytuacji prawnej, Ministerstwo przystąpiło do prac nad przygotowaniem odpowiedniego projektu ustawy. Proponuje się zniesienie warunku pozostawania ubezpieczonego wyłącznie w tzw. pierwszym filarze, w celu umożliwienia uzyskania wcześniejszej emerytury osobom urodzonym po 1948 r., które w 1999 r. zdecydowały się dobrowolnie przystąpić do otwartego funduszu emerytalnego.
Przewiduje się wprowadzenie do ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych regulacji, że w przypadku, gdy członkowi otwartego funduszu emerytalnego przyznano prawo do wcześniejszej emerytury na podstawie art. 46-50 lub prawo do emerytury górniczej na podstawie art. 50a lub 50e ustawy o emeryturach i rentach z FUS, to środki zgromadzone na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego są przekazywane, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa. Projekt zostanie wkrótce przekazany do uzgodnień społecznych. W ramach uzgodnień międzyresortowych zostanie także przesłany do zaopiniowania Rzecznikowi Praw Obywatelskich.
Inf. 4-6/2006, str.