Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. w sprawie ochrony praw pacjentów poszkodowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (kontynuacja wystąpienia z dnia 12.04.2006 r.) z dnia 2006-06-21.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/529649/06/X/108.6.2 RZ
Data sprawy:
2006-06-21
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. w sprawie ochrony praw pacjentów poszkodowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (kontynuacja wystąpienia z dnia 12.04.2006 r.).

Rzecznik zwraca się o ponowne rozważenie problemów przedstawionych we wcześniejszym wystąpieniu. Bezpieczeństwo pacjentów wymaga, aby błędy medyczne i działania niepożądane przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych były rejestrowane, a odpowiedni system postępowania zobowiązywał do analizy tych problemów i źródeł ich powstawania oraz wdrożenia odpowiednich procedur naprawczych i korygujących. Ukaranie winnych nie zawsze bowiem usuwa istniejące nieprawidłowości. Ponadto obowiązujący system opieki zdrowotnej stwarza możliwości ukrywania błędów i nieprawidłowości oraz zabezpieczenia się przed roszczeniami pacjentów. Nie zapewnia też bezpieczeństwa pracownikom medycznym ujawniającym błędy i zaniedbania. System odpowiedzialności za szkody medyczne powinien należycie chronić poszkodowanych. Obowiązujący system odpowiedzialności cywilnej wymaga wsparcia o dodatkowe rozwiązania na rzecz pacjentów poszkodowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Rozważenia wymaga możliwość opracowania i wdrożenia programu pomocy poszkodowanym przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Nie do przyjęcia jest sytuacja, w której pokrzywdzonego pacjenta pozostawia się samemu sobie, bez zapewnienia koniecznych świadczeń zdrowotnych oraz zaopatrzenia medycznego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2006-09-20
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (26.07.2006 r.) poinformował, że głównymi przyczynami błędów medycznych są brak wiedzy lub umiejętności po stronie osób udzielających świadczeń zdrowotnych, a więc brak zapewnienia odpowiedniej jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. Podstawowe znaczenie w tym względzie powinien mieć system kształcenia osób wykonujących zawody medyczne i doskonalenia ich umiejętności. Analiza jakości w ochronie zdrowia jest głównym zadaniem Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia będącym jednostką podległą i nadzorowaną przez Ministra Zdrowia.
W wystąpieniu Rzecznika wskazano, że zmiany wymaga sposób postępowania wobec osób, które poniosły szkodę przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Z pewnością realizację tych postulatów zapewniłaby odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Ta jednak, ze względów wskazanych w odpowiedzi z dnia 29.05.2006 r., nie jest obecnie możliwa do wprowadzenia. Ministerstwo Zdrowia za pośrednictwem Biura Praw Pacjenta pomaga pacjentom poprzez informowanie o przysługujących im prawach oraz umożliwienie kontaktu z prawnikami i konsultantami medycznymi.
W kwestii zagwarantowania pacjentowi, który doznał uszczerbku na zdrowiu kontynuacji leczenia należy mieć na względzie obowiązujące przepisy. Odmowa udzielenia świadczenia zdrowotnego w przypadkach nagłych, a także nieuzasadniona odmowa udzielania świadczenia zdrowotnego pacjentowi, któremu ono przysługuje w określonej przepisami kolejności, jest czynem zabronionym podlegającym karze. Wydaje się, iż w tej materii nie jest konieczne podejmowanie działań legislacyjnych, a jedynie prowadzenie działalności szkoleniowej i analitycznej.