Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Waldemara K. w sprawie zwolnienia ze służby funkcjonariusza Służby Celnej (sygn. akt SK 42/06) z dnia 2006-06-27.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/456364/03/IX/906.3 RZ
Data sprawy:
2006-06-27
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) OCHRONY PRAW ŻOŁNIERZY, FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB PUBLICZNYCH I CUDZOZIEM.
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Waldemara K. w sprawie zwolnienia ze służby funkcjonariusza Służby Celnej (sygn. akt SK 42/06).

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił następujące stanowisko: "Przepis art. 25 ust. 1 pkt 8a ustawy o Służbie Celnej, jest niezgodny z zasadą niedziałania prawa wstecz wywiedzioną przez Trybunał Konstytucyjny z klauzuli demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP), w zakresie w jakim umożliwia organom Służby Celnej i sądom wydawanie orzeczeń zwalniających funkcjonariusza ze Służby Celnej ze względu na fakt wniesienia przed dniem 10.08.2003 r. w stosunku do funkcjonariusza aktu oskarżenia o umyślne popełnienie przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego.

Kwestionowany przepis stanowi, iż funkcjonariusza zwalnia się ze służby w przypadku wniesienia aktu oskarżenia o umyślne popełnienie przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego. Przepis ten zaczął obowiązywać od dnia 10.08.2003 r. Od dnia wejścia w życie tej nowelizacji nastąpiło liczne zwalnianie funkcjonariuszy celnych ze służby, przeciwko którym wniesiono akty oskarżenia o umyślne popełnienie przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego bądź zastosowano tymczasowe aresztowanie, nawet do tych, do których zastosowanie miał stan prawny obowiązujący przed wejściem w życie kwestionowanej regulacji. Tymczasem przepisy dotyczące sposobu wejścia w życie postanowień nowelizowanej ustawy i jej obowiązywania nie przewidywały retroaktywnego działania zaskarżonej normy.

 


Data odpowiedzi:
2008-01-03
Opis odpowiedzi:


Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 20.12.2007 r., sygn. akt SK 42/06).