Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. w sprawie zróżnicowanego terminu przedawnienia w odniesieniu do należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz dochodzenia zwrotu nadpłaconych składek z dnia 2006-06-29.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/440136/03/III/303.5 RZ
Data sprawy:
2006-06-29
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
1. w sprawie zróżnicowanego terminu przedawnienia w odniesieniu do należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz dochodzenia zwrotu nadpłaconych składek.
W prawie ubezpieczeń społecznych obowiązywała do dnia 1.01.2003 r. zasada równego i jednolitego terminu przedawnienia, znajdującego zastosowanie zarówno wobec należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, jak i w zakresie dochodzenia zwrotu nienależnie opłaconych składek. Termin przedawnienia wynosił zasadniczo 5 lat. W obowiązującym stanie prawnym należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 10 lat, natomiast zwrotu nadpłaconych składek nie można dochodzić po upływie 5 lat. Wydaje się, że problemy ZUS związane z egzekucją należności z tytułu składek nie mogą stanowić uzasadnienia dla tak daleko idącego zróżnicowania podmiotów w prawie ubezpieczeń społecznych. Zróżnicowanie terminów przedawnienia w prawie ubezpieczeń społecznych prowadzi do nieuzasadnionego uprzywilejowania ZUS, który i tak posiada silniejszą pozycję od płatnika składek. Z tego względu powyższej regulacji można postawić zarzut naruszenia art. 64 ust. 2 Konstytucji, głoszącego równą dla wszystkich ochronę prawa własności, prawa dziedziczenia oraz innych praw majątkowych. Rzecznik prosi o rozważenie możliwości zmiany art. 24 ust. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych polegającej na wydłużeniu do 10 lat okresu umożliwiającego skuteczne dochodzenie od ZUS zwrotu nienależnie opłaconych składek.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: