Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie terminu wydawania legitymacji emeryta-rencisty z dnia 2006-07-17.

Adresat:
ARCHIWUM
Sygnatura:
RPO/513462/05/III/302 RZ
Data sprawy:
2006-07-17
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie terminu wydawania legitymacji emeryta-rencisty.

Na podstawie ustawy z dnia 29.04.2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, do art. 68 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dodano przepis zobowiązujący ZUS do wystawiania osobom uprawnionym do emerytur i rent z ubezpieczeń społecznych imiennych legitymacji emeryta-rencisty, potwierdzających ich status. Zdaniem Rzecznika, od dnia wejścia w życie zmiany tego przepisu, a więc od 1.07.2004 r., na ZUS ciążył ustawowy obowiązek wystawiania legitymacji emeryta-rencisty. Tymczasem rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 12.08.2004 r. w sprawie wzoru legitymacji emeryta-rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu nałożyło na ZUS obowiązek wystawiania nowych legitymacji od 1.01.2005 r., zaś osobom które nabyły prawo do emerytury lub renty przed dniem 1.01.2005 r., dokumenty te miały być wystawione do końca czerwca 2005 r. Przepisami rozporządzenia z dnia 22.12.2004 r. przełożono termin wydawania legitymacji na dzień 1.01.2006 r. Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie art. 68 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Wobec braku ustawowego upoważnienia do uregulowania przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego innych terminów wystawiania legitymacji niż określone przepisami ustawy, powstają wątpliwości co do konstytucyjności przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie wzoru legitymacji emeryta-rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu.

Inf. 10-12/2005, str.

ZUS rozpoczął wysyłkę legitymacji emeryta-rencisty. Z Komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej ZUS wynika, że do końca czerwca 2006 r. legitymacje powinny trafić do około 8 mln emerytów i rencistów w całej Polsce. Sprawa zostala zakończona w Biurze RPO.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: