Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 26 pkt 2 i 6 oraz § 27 pkt 1-8 uchwały nr VIII/70/03 Rady Miasta S. z dnia 30.06.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta S z dnia 2006-06-01.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM RADY MIASTA SZCZECINKA
Sygnatura:
RPO/518561/05/X/1006.13 RZ
Data sprawy:
2006-06-01
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 26 pkt 2 i 6 oraz § 27 pkt 1-8 uchwały nr VIII/70/03 Rady Miasta S. z dnia 30.06.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta S.

Zgodnie z § 26 pkt 2 i 6 uchwały, do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, w szczególności psy, należy: oznakowanie psa w sposób umożliwiający jego identyfikację (wszczepienie mikroczipu oraz wyposażenie psa w pasek identyfikacyjny) oraz zgłaszanie wszelkich zmian w stanie posiadania (zmiana właściciela, śmierć psa, zaginięcie itp.) do Urzędu Miasta S. w celu aktualizacji w komputerowej bazie danych. Przepis § 27 pkt 1-8 uchwały wprowadza obowiązek trwałego oznakowania psów w sposób umożliwiający ich identyfikację. Przez trwałe oznakowanie rozumie się czynności wykonywane przez lekarza weterynarii polegające na wszczepieniu psu pod skórę elektronicznego mikroczipu. Wprowadzony przez Radę Miasta obowiązek trwałego znakowania oraz tworzenia specjalnego rejestru psów nie mieści się w granicach upoważnienia ustawowego zawartego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zarzut ten odnosi się także do zobowiązania właścicieli psów do zgłaszania zmian o stanie posiadania psa. Zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel psa, który nie dopełni jednego z obowiązków wymienionych w § 26 i § 27 przedmiotowej uchwały, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wykroczenie (grzywna albo kara aresztu). W ocenie Rzecznika ewentualna sankcja z tego tytułu stanowiłaby rażące naruszenie praw obywatelskich. Również prawo wspólnotowe nie obliguje właścicieli zwierząt, w szczególności psów, do wszczepiania im mikroczipów lub tatuowania, jeżeli zwierzęta te pozostają na terytorium państwa pochodzenia.

 


Data odpowiedzi:
2006-10-12
Opis odpowiedzi:

Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 28.09.2006 r., sygn. akt II SA/Sz 767/06).