Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich



Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Stanisława K., dotyczącej dostępu do sądu w sprawach dotyczących ostatecznych rozstrzygnięć organów Fundacji w przedmiocie przyznania świadczenia pieniężnego ofiarom represji nazistowskich (sygn. akt SK 53/06) z dnia 2006-09-01.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/535698/06/V/500.2 RZ
Data sprawy:
2006-09-01
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania – sprawa zakończona negatywnie
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Stanisława K., dotyczącej dostępu do sądu w sprawach dotyczących ostatecznych rozstrzygnięć organów Fundacji w przedmiocie przyznania świadczenia pieniężnego ofiarom represji nazistowskich (sygn. akt SK 53/06).

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił następujące stanowisko w sprawie skargi konstytucyjnej Stanisława K.:

art. 1 § 1 ustawy z dnia 25.07.2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz art. 3 § 1 ustawy z dnia 30.08.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, rozumiane w ten sposób, że nie wyłączają drogi postępowania przed sądami powszechnymi w przedmiocie rozstrzygnięć organów Fundacji w sprawach przyznania i wypłaty świadczeń byłym robotnikom niewolniczym i przymusowym reżimu narodowosocjalistycznego, są zgodne z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.

Osoby ubiegające się o świadczenia z Fundacji zostały w praktyce pozbawione ochrony sądowej, przez to, że nie mogą poddać rozstrzygnięć Fundacji kontroli sądowej - ani przed sądem powszechnym, ani przed sądem administracyjnym. Sądy powszechne odrzucają pozwy dotyczące tej problematyki. Natomiast sądy administracyjne, po reformie sądownictwa administracyjnego dokonanej w 2002 r. nadal uznają, że działalność Fundacji nie ma charakteru publicznoprawnego, co uzasadniałoby właściwość sądu administracyjnego w tych sprawach. Obecny stan polegający na całkowitym zamknięciu drogi sądowej przed osobami ubiegającymi się o świadczenia pieniężne z Fundacji, jest konsekwencją wyłącznie wykładni przepisów prawa. Żaden bowiem przepis nie wyłącza drogi sądowej w omawianych sprawach.

 


Data odpowiedzi:
2006-09-01
Opis odpowiedzi:
Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 14.11.2007 r., sygn. akt SK 53/06).
W uzasadnieniu postanowienia Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że w wypadku niniejszej skargi konstytucyjnej nie została zrealizowana przez skarżącego przesłanka wyczerpania drogi prawnej, sama zaś skarga konstytucyjna została złożona przedwcześnie.