Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych przy szkołach podstawowych z dnia 2006-09-11.

Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/535353/06/VIII/812 RZ
Data sprawy:
2006-09-11
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych przy szkołach podstawowych.

Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o zajęcie stanowiska w tej sprawie przez Ministra Edukacji Narodowej. Departament Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli MENiS powołując się na przepis art. 14 ust. 3 ustawy o systemie oświaty wyraził stanowisko, iż do organizacji pracy oddziału przedszkolnego należy stosować te same przepisy, co do organizacji przedszkola, a zatem nauczycielom zatrudnionym w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej przysługuje prawo do urlopu w wymiarze 35 dni roboczych. Stanowisko to powoduje, że nauczyciele oddziałów przedszkolnych uzyskują faktycznie urlop wypoczynkowy w niższym wymiarze niż inni nauczyciele zatrudnieni w tej samej szkole.
Zdaniem Rzecznika brzmienie art. 64 Karty Nauczyciela nie daje podstaw do takiej wykładni. Zgodnie z tym przepisem nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania, natomiast nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów. Nasuwa się wniosek, iż nauczycielowi zatrudnionemu w oddziale przedszkolnym zorganizowanym przy szkole, w której są przewidziane ferie szkolne, powinno przysługiwać prawo do urlopu w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2006-12-15
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej (06.09.2006 r.) przedstawił stanowisko, zgodnie z którym do organizacji pracy oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy stosować te same przepisy, które stosuje się do organizacji pracy przedszkola. W związku z powyższym nauczycielom prowadzącym zajęcia w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przewidzianym dla szkół nieferyjnych, tj. 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.