Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki z o.o. w sprawie niezgodnego z Konstytucją zróżnicowania w zakresie uprawnienia do obniżenia należnego podatku akcyzowego (sygn. akt SK 67/06) z dnia 2006-10-18.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/540136/06/VI/620.3 RZ
Data sprawy:
2006-10-18
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania – sprawa zakończona negatywnie
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki z o.o. w sprawie niezgodnego z Konstytucją zróżnicowania w zakresie uprawnienia do obniżenia należnego podatku akcyzowego (sygn. akt SK 67/06).

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił następujące stanowisko: § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie podatku akcyzowego w zakresie, w jakim uniemożliwia podatnikom, którzy rozpoczęli w danym roku podatkowym sprzedaż piwa, obniżkę podatku akcyzowego, jest niezgodny z art. 32 w związku z art. 84 Konstytucji RP.

Z kwestionowanego przepisu wynika, że prawo do obniżenia należnego podatku akcyzowego przysługuje tylko tym podatnikom, którzy w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy sprzedali określoną ilość piwa. Natomiast podatnik, który w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy nie prowadził produkcji i sprzedaży piwa, nie nabywał w ogóle prawa do obniżenia należnego podatku akcyzowego. Zdaniem Rzecznika normodawca dopuścił się dyskryminacji w życiu gospodarczym odwołując się do przesłanki daty rozpoczęcia działalności gospodarczej jako kryterium uzasadniającego wprowadzenie zróżnicowania w zakresie obniżki podatku akcyzowego. Aktualnie stan prawny w tym zakresie uległ zasadniczej zmianie. Podatnicy rozpoczynający działalność polegającą na sprzedaży piwa mogą skorzystać z obniżenia należnego podatku akcyzowego, na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26.04.2004 r. w sprawie zwolnienia od podatku akcyzowego.

 


Data odpowiedzi:
2006-10-18
Opis odpowiedzi:
Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 30.05.2007 r., sygn. akt SK 67/06).
Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku. Wskazując jako wzorce kontroli konstytucyjnej art. 32 ust. 1 w związku z art. 84 Konstytucji i argumentując, że zaskarżony przepis naruszył, wynikające z tych przepisów Konstytucji, zasadę równości i zasadę sprawiedliwości opodatkowania skarżąca nie wykazała, jakie jej prawo konstytucyjne zostało naruszone.