Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie utrudnionego dostępu do leczenia osób chorych onkologicznie z dnia 2006-10-24.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/542996/06/X/108.1 RZ
Data sprawy:
2006-10-24
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie utrudnionego dostępu do leczenia osób chorych onkologicznie.

Rzecznik Praw Obywatelskich z ogromnym niepokojem odbiera doniesienia środków masowego przekazu w sprawie utrudnionego dostępu do leczenia osób chorych na nowotwory. Informacje te znajdują potwierdzenie w kierowanych do Rzecznika listach obywateli oraz organizacji pacjentów.

Dotychczasowy system organizacji i finansowania lecznictwa onkologicznego nie tylko nie zapewnia oczekiwanych możliwości wczesnego wykrywania nowotworów, ale i odpowiedniego leczenia oraz rehabilitacji chorych. Niejednokrotnie chorzy i ich rodziny nie otrzymują jednoznacznej informacji odnośnie zabezpieczenia dostępu do świadczeń onkologicznych. Informowani są o braku środków finansowych na ich leczenie, jak też "angażowani" w starania świadczeniodawców w NFZ o refundację określonych procedur medycznych lub leków bądź zapłaty za świadczenia ponadlimitowe. Najbardziej dramatyczna wydaje się sytuacja w radioterapii. Długie oczekiwanie na podjęcie leczenia często krytycznie obniża jego skuteczność i chorzy zakwalifikowani do intensywnych naświetlań ratujących życie mogą liczyć tylko na radioterapię ograniczającą skutki choroby (paliatywną).

Obecna sytuacja jest nie do przyjęcia z punktu widzenia konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia oraz praw osoby korzystającej z ubezpieczenia zdrowotnego. Rzecznik prosi o przekazanie informacji odnośnie działań Ministra Zdrowia i NFZ w celu zapobieżenia sygnalizowanym nieprawidłowościom.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2006-12-05
Opis odpowiedzi:
Minister Zdrowia (28.11.2006 r.) poinformował, że od 2006 r. realizacja programu zwalczania chorób nowotworowych odbywa się na mocy ustawy z dnia 1.07.2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych". Zgodnie z harmonogramem realizacji programu, w 2006 r. priorytetowym zadaniem jest doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii. Mimo podejmowanych działań sytuacja w dostępie chorych do nowoczesnej radioterapii nadal jest trudna.
Osoby chore onkologicznie mają zapewniony dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach szpitalnych w ramach oddziałów hematologii, ginekologii onkologicznej, onkologii i hematologii dziecięcej, onkologii klinicznej oraz chirurgii onkologicznej. Świadczenia opieki zdrowotnej dla wskazanej grupy świadczeniobiorców udzielane są również w ramach ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych.
Środki finansowe przeznaczone w 2005 r. na zapewnienie bezpłatnego dostępu pacjentów do leków w ramach określonych schematów radioterapii w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, były wyższe o prawie 11% w porównaniu ze środkami przeznaczonymi na ten cel w 2004 r. W 2005 r. programami terapeutycznymi onkologicznymi objętych było około 11 170 osób, co stanowi wzrost o 75,24 % w porównaniu do roku 2004, gdy w ramach programów onkologicznych leki otrzymywało około 6374 osoby.
Wojewódzkie oddziały NFZ prowadzą monitoring realizacji planu zabezpieczenia świadczeń, realizacji umów, w tym realizacji świadczeń ponad poziom określony umową oraz informacji o liczbie osób oczekujących i średnim czasie oczekiwania. Informacje te są podstawą do podejmowania różnych form działań, obejmujących m.in. zwiększenie wartości umowy w określonych rodzajach i zakresach, pozyskiwanie nowych świadczeniodawców, przesuwanie środków finansowych pomiędzy rodzajami i zakresami świadczeń.