Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie trudności z uzyskaniem rekompensaty przez właścicieli nieruchomości, na których utworzono obszar ograniczonego użytkowania z dnia 2006-10-24.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/520585/05/X/1003.3 RZ
Data sprawy:
2006-10-24
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie trudności z uzyskaniem rekompensaty przez właścicieli nieruchomości, na których utworzono obszar ograniczonego użytkowania.

W kierowanych do Rzecznika listach obywatele zgłaszają problemy związane z dochodzeniem roszczeń z tytułu tworzenia, na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska, obszarów ograniczonego użytkowania. Obszary ograniczonego użytkowania tworzy się dla oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów komunalnych, kompostowni, tras komunikacyjnych, lotnisk, linii i stacji elektroenergetycznych, instalacji radiotelekomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych. Utworzenie takiego obszaru skutkuje powstaniem po stronie właścicieli nieruchomości roszczenia o ich wykupienie lub o wypłatę odszkodowania.

Obywatele niejednokrotnie nie są w stanie ponieść kosztów opłat sądowych, sporządzenia ekspertyz przez biegłych sądowych w przedmiocie wyceny nieruchomości oraz pokryć kosztów ustanowienia pełnomocnika procesowego. Sądy niezmiernie rzadko zwalniają z obowiązku ponoszenia kosztów procesu. Często dochodzi do sytuacji, iż obywatele są zmuszeni do zaniechania dochodzenia należnych im rekompensat. Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, iż świadczeń tych można dochodzić w nieprzekraczalnym terminie 2 lat, który rozpoczyna swój bieg w dniu ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

Zdaniem Rzecznika osoby dochodzące roszczeń z tytułu ustanowienia obszarów ograniczonego użytkowania powinny być zwolnione z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, jak ma to miejsce w przypadku osób dochodzących naprawienia szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego. Rzecznik zwraca się o rozważenie możliwości podjęcia stosownych kroków legislacyjnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2006-11-24
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (20.11.2006 r.) nie zgodził się z postulatem przyznania generalnego zwolnienia od kosztów sądowych osobom dochodzącym roszczeń wynikających z przepisów ustawy - Prawo ochrony środowiska.
Charakter szkód górniczych może być zupełnie odmienny niż w wypadku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości. Szkody te mogą polegać np. na uszkodzeniu lub nawet zniszczeniu budynku mieszkalnego. W odniesieniu do przedsiębiorstw podlegających przepisom ustawy - Prawo ochrony środowiska w szeregu wypadków szkoda wiązać będzie się jedynie z ograniczeniem korzystania z nieruchomości lub jej części, może również polegać wyłącznie na zmniejszeniu się wartości nieruchomości. Zasadniczym sposobem naprawienia szkody na gruncie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze jest przywrócenie stanu poprzedniego, zaś w związku z ograniczeniem korzystania z nieruchomości na podstawie przepisów ustawy - Prawo ochrony przyrody poszkodowanym przysługiwać będą w zasadzie roszczenia pieniężne.