Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej przepisy art. 320 Kk w związku z art. 1 Kk, ze względu na rozbieżności w orzecznictwie Izby Wojskowej Sądu Najwyższego w wykładni tego unormowania, dotyczące odpowiedzialności karnej za przestępstwa wojskowe żołnierzy uznanych ex post za niezdolnych do pełnienia służby zastępczej z dnia 2003-02-26.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/400797/02/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2003-02-26
Rodzaj sprawy:
pytanie prawne do Sądu Najwyższego (PP)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
odmowa podjęcia uchwały
Opis sprawy:

Wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej przepisy art. 320 Kk w związku z art. 1 Kk, ze względu na rozbieżności w orzecznictwie Izby Wojskowej Sądu Najwyższego w wykładni tego unormowania, dotyczące odpowiedzialności karnej za przestępstwa wojskowe żołnierzy uznanych ex post za niezdolnych do pełnienia służby zastępczej.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o podjęcie uchwały wyjaśniającej przepisy art. 320 Kk w związku z art. 1 Kk, zważywszy na zaistniałe w orzecznictwie Izby Wojskowej SN rozbieżności w wykładni tego unormowania - powodujące potrzebę udzielenia odpowiedzi na pytanie: "Czy stwierdzona przez Wojskową Komisję Lekarską ex post trwała niezdolność żołnierza do służby wojskowej z powodu zapadnięcia na chorobę psychiczną w czasie pełnienia tej służby, która nie znosiła ani w znacznym stopniu nie ograniczała jego poczytalności w czasie czynu, ale pozostawała w związku z popełnieniem czynu karalnego przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej lub zasadom dyscypliny wojskowej jest uzewnętrznieniem tak istotnej przesłanki indywidualizującej ów czyn, że in concreto zobowiązuje sąd orzekający do rozważenia warunków uzasadniających przestępność takiego czynu ?". Pogląd wyrażony w uzasadnieniu postanowienia SN z dnia 15.10.2002 r. oddalającego kasację RPO (sygn. akt WK 36/02) jest rozbieżny z dotychczasowym orzecznictwem SN dotyczącym zagadnienia karalności sprawców czynów karalnych w części wojskowej Kodeksu karnego, u których ex post stwierdzono trwałą niezdolność do służby wojskowej. Rozbieżność ta skłoniła RPO do wystąpienia z powyższym pytaniem prawnym.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2003-04-17
Opis odpowiedzi:

Odmowa podjęcia uchwały (postanowienie z dnia 17.04.2003 r., sygn. akt WZP 1/03).