Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. W sprawie sporu kompetencyjnego między Ministrem Zdrowia a Prezesem Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w sprawie zwrotu kosztów leczenia w Szpitalu Wojewódzkim osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy i przebywających w Ośrodku dla Uchodźców z dnia 2004-10-27.

Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/472858/04/X/108.5
Data sprawy:
2004-10-27
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. W sprawie sporu kompetencyjnego między Ministrem Zdrowia a Prezesem Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w sprawie zwrotu kosztów leczenia w Szpitalu Wojewódzkim osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy i przebywających w Ośrodku dla Uchodźców.

Cudzoziemcowi ubiegającemu się o nadanie statusu uchodźcy, któremu udzielono pomocy w formie umieszczenia w ośrodku oraz jego współmałżonkowi i małoletnim dzieciom, udziela się opieki medycznej w zakresie, w jakim ubezpieczonemu w NFZ przysługuje prawo do świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 47 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Koszty tej opieki finansowane są z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, ze środków będących w dyspozycji Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców. Natomiast koszty świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom nieubezpieczonym przybywającym z zagranicy (chorym lub co do których istnieje uzasadnione podejrzenie choroby zakaźnej), finansowane są z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia, jednak tylko wtedy, gdy osoby te poddane zostały obowiązkowym badaniom, obowiązkowemu leczeniu lub obowiązkowej hospitalizacji, izolacji, kwarantannie albo nadzorowi epidemiologicznemu. W sprawie zgłoszonej przez Dyrekcję jednego ze Szpitali Wojewódzkich, zarówno Biuro Rozliczeń Międzynarodowych podległe Ministrowi Zdrowia, jak i Biuro Organizacji Ośrodków dla Cudzoziemców Ubiegających się o Nadanie Statusu Uchodźcy Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców odmówiło zwrotu kosztów leczenia chorych cudzoziemców skierowanych na oddział zakaźny. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o rozstrzygnięcie powstałego sporu kompetencyjnego.

Inf. 10-12/2004, str. 28

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2005-07-28
Opis odpowiedzi:
1. Prezes Rady Ministrów (7.12.2004 r.) poinformował, że w przedmiotowej sprawie, mającej charakter sporu o świadczenie cywilnoprawne, Szpital Wojewódzki może dochodzić wykonania zobowiązania na drodze sądowej. W przedstawionym stanie faktycznym nie znajduje zastosowania przepis ustawy o Radzie Ministrów, zgodnie z którym w razie sporu kompetencyjnego między ministrami Prezes Rady Ministrów może rozstrzygać o zakresie ich działania. Premier stwierdził jednocześnie, iż na podstawie analizy załączonych dokumentów wydaje się, że koszty leczenia w Szpitalu Wojewódzkim osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy powinny zostać sfinansowane z budżetu Ministra Zdrowia. Prezes Rady Ministrów przekazał Ministrowi Zdrowia stosowne pismo w celu ostatecznego uregulowania spornych kwestii.
Inf. 10-12/2004, str. 29