Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Zdzisława J., dotyczącej zaległości podatkowych (sygn. akt SK 63/06) z dnia 2006-10-18.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/539821/06/VI/620.1 RZ
Data sprawy:
2006-10-18
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Zdzisława J., dotyczącej zaległości podatkowych (sygn. akt SK 63/06).

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił następujące stanowisko: art. 54 § 1 pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa w brzmieniu obowiązującym do dnia 1.01.2003 r. w zakresie, w jakim nie wyłącza naliczania odsetek za zwłokę w sytuacji, gdy w postępowaniu zabezpieczającym organ podatkowy, przed wydaniem decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, dokonał zajęcia środków pieniężnych, rzeczy lub praw majątkowych, a następnie środki pieniężne, w tym kwoty uzyskane ze sprzedaży rzeczy lub praw zostały zaliczone na poczet zaległości podatkowych, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 w związku z art. 84 w związku z art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP.

 


Data odpowiedzi:
2007-10-22
Opis odpowiedzi:
Skarga konstytucyjna uwzględniona (wyrok z dnia 16.10.2007 r., sygn. akt SK 63/06).