Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 11 pkt 1-4 uchwały nr XLV/2996/05 Rady Miejskiej W. z dnia 29.12.2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta W z dnia 2006-04-20.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY WE WROCŁAWIU ZA POŚREDNICTWEM RADY MIASTA WROCŁAWIA
Sygnatura:
RPO/521732/06/X/1006.13 RZ
Data sprawy:
2006-04-20
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 11 pkt 1-4 uchwały nr XLV/2996/05 Rady Miejskiej W. z dnia 29.12.2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta W.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonego przepisu, któremu zarzuca rażące naruszenie art. 2, 7, 94 oraz 51 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, art. 3 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art. 11a ustawy o ochronie zwierząt. Na podstawie tej uchwały, w celu przeciwdziałania zagrożeniom powodowanym przez bezdomne psy oraz zmniejszaniu ich bezdomności, wprowadzono obowiązek trwałego oznakowania psów, w sposób umożliwiający ich identyfikację. Zobowiązano też właścicieli psów do zgłaszania zmian o stanie posiadania psa (tj. zmianie właściciela, zgonie, zaginięciu psa) w celu aktualizacji bazy danych. Wprowadzony przez Radę Miasta obowiązek trwałego znakowania oraz tworzenia specjalnego rejestru psów nie mieści się w granicach umocowania ustawowego.

 


Data odpowiedzi:
2006-12-08
Opis odpowiedzi:
Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 31.10.2006 r., sygn. akt II SA/Wr 365/06).