Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pomocy dla gospodarstw rolnych dotkniętych skutkami suszy z dnia 2006-11-17.

Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/542673/06/III/308 RZ
Data sprawy:
2006-11-17
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pomocy dla gospodarstw rolnych dotkniętych skutkami suszy.

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje skargi dotyczące rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.08.2006 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy. Pomoc dla gospodarstw rolnych dotkniętych skutkami tegorocznej suszy adresowana jest wyłącznie do rodziny rolniczej, w której co najmniej jedna osoba jest rolnikiem w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników i podlega temu ubezpieczeniu z mocy ustawy. Wśród osób prowadzących gospodarstwa rolne, które w jednakowym stopniu zostały dotknięte skutkami suszy znajdują się osoby, które wobec przyjętych w rozporządzeniu regulacji zostały pozbawione możliwości skutecznego ubiegania się o taką pomoc.
Określony w rozporządzeniu program osłonowy stanowi jedną z form pomocy społecznej. Podstawą oceny trudnej sytuacji życiowej i prawa do pomocy społecznej jest kryterium dochodowe. Uzależnienie pomocy od kryterium podlegania ubezpieczeniu rolniczemu prowadzi do dyskryminacyjnego zróżnicowania podmiotów charakteryzujących się istotną cechą wspólną, a więc prowadzeniem gospodarstw rolnych dotkniętych w znacznym stopniu skutkami suszy, uzasadniającymi udzielenie takiej pomocy. Stanowi to odstępstwo od konstytucyjnych zasad równego i sprawiedliwego traktowania. Zarzutu tego nie może złagodzić możliwość uzyskania zasiłków celowych z pomocy społecznej.
Zgodnie z § 6 pkt 1 rozporządzenia, wnioski o udzielenie pomocy mogły być składane do dnia 15.10.2006 r. Z tego względu zmiana przepisów rozporządzenia mająca na celu wprowadzenie regulacji odpowiadających standardom konstytucyjnym wymagałaby również odpowiednich korekt dotyczących przesunięcia terminu składania wniosków.


 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: