Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby ustawowego uregulowania definicji "zamieszkania" w celu uniknięcia rozbieżnej praktyki stosowania przepisów o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu przez osoby czasowo przebywające na terenie państw trzecich z dnia 2006-12-11.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/545822/06/III/302.3 RZ
Data sprawy:
2006-12-11
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby ustawowego uregulowania definicji "zamieszkania" w celu uniknięcia rozbieżnej praktyki stosowania przepisów o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu przez osoby czasowo przebywające na terenie państw trzecich.

Wniosek o emeryturę-rentę (druk ZUS Rp-1) obejmuje dane adresowe ubezpieczonego. Obok adresu zameldowania na pobyt stały wnioskodawca zobowiązany jest wpisać adres zamieszkania, jeśli adres ten jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały. W sprawie indywidualnej, którą zajmował się Rzecznik, żona skarżącego przebywając czasowo na terenie USA i kierując się pouczeniem zamieszczonym na tym formularzu, wpisała adres zamieszkania na terenie USA. Na tej podstawie organ rentowy wyłączył żonę skarżącego (oraz jego i ich dziecko) z podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z tym przepisem ubezpieczonymi są osoby posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub EFTA zamieszkujące na terytorium państwa członkowskiego UE lub EFTA. Ustawa nie definiuje pojęcia zamieszkania, co w opinii Rzecznika może prowadzić do rozbieżnej praktyki stosowania tego przepisu przez organy rentowe w sytuacji, gdy dochodzi do okresowej zmiany miejsca zamieszkania.
Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o rozważenie możliwości ustawowego uregulowania definicji "zamieszkanie" w celu uniknięcia rozbieżnej praktyki stosowania przepisów w zakresie podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przez osoby czasowo przebywające na terenie państw trzecich.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: