Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. Kasacja na rzecz Zdzisława M. od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 2006-01-23.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/495528/05/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-01-23
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. Kasacja na rzecz Zdzisława M. od prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu postanowieniu rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie art. 8 Kpw w związku z art. 4 Kpk i art. 7 Kpk i art. 70 § 5 Kpw w związku z art. 366 § 1 Kpk, polegające na nierozważeniu oraz niewyjaśnieniu wszystkich istotnych okoliczności sprawy przemawiających na korzyść obwinionego, mogących wskazywać, że nie popełnił on zarzucanego mu wykroczenia, co doprowadziło do dowolnej oceny materiału dowodowego i w efekcie skutkowało przedwczesnym umorzeniem postępowania z powodu ustania karalności wykroczenia bez badania, czy zachodzą ujemne przesłanki procesowe opisane w art. 5 § 1 pkt 1 i 2 Kpw, jako dalej idące oraz bardziej korzystne dla obwinionego niż przedawnienie orzekania.

 


Data odpowiedzi:
2006-08-24
Opis odpowiedzi:
Kasacja oddalona (postanowienie z dnia 07.06.2006 r., sygn. akt II KK 34/06).