Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Rady Miejskiej w K. w przedmiocie ustalenia zasad sprzedaży lokali stanowiących własność miasta K. (sygn. akt SA/Sz 2122/03) z dnia 2005-01-14.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/447339/03/V/506.1 RZ
Data sprawy:
2005-01-14
Rodzaj sprawy:
skarga kasacyjna do NSA (NSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Rady Miejskiej w K. w przedmiocie ustalenia zasad sprzedaży lokali stanowiących własność miasta K. (sygn. akt SA/Sz 2122/03).

Wyrokowi temu Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca rażące naruszenie art. 68 ust. 1 pkt 7, art. 68 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, oraz art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji RP, poprzez błędną wykładnię tych przepisów oraz wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i uwzględnienie skargi. Zdaniem Rzecznika w uchwale Rady Miejskiej w K. dokonano, z przekroczeniem upoważnienia ustawowego, zróżnicowania sytuacji prawnej najemców lokali komunalnych pod względem możliwości skorzystania z bonifikaty przy zakupie zajmowanego mieszkania na własność. Ponadto określony w załączniku do uchwały sposób udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego jest niezgodny z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. W zaskarżonym postanowieniu ustalono, że bonifikaty określone w uchwale nie mają zastosowania do ceny nieruchomości gruntowej.

 


Data odpowiedzi:
2005-11-23
Opis odpowiedzi:
Skarga oddalona (wyrok z dnia 7.09.2005 r., sygn. akt I OSK 193/05).