Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wydanego w sprawie ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Nr XX/349/2003 Rady m.st. Warszawy z dnia 25.11.2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania z dnia 2005-07-22.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM WSA W WARSZAWIE
Sygnatura:
RPO/432597/03/X/1006.6 RZ
Data sprawy:
2005-07-22
Rodzaj sprawy:
skarga kasacyjna do NSA (NSA)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wydanego w sprawie ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Nr XX/349/2003 Rady m.st. Warszawy z dnia 25.11.2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania.

Zaskarżonemu postanowieniu Rzecznik zarzuca naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 52 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 58 § 1 pkt 6 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w wyniku przyjęcia tezy, że na Rzeczniku Praw Obywatelskich ciąży przed wniesieniem skargi do sądu administracyjnego na przepis prawa miejscowego obowiązek wezwania rady gminy do usunięcia naruszenia prawa. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie w całości zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu.

 


Data odpowiedzi:
2008-10-01
Opis odpowiedzi:Skarga uwzględniona (postanowienie z dnia 19.10.2005 r., sygn. akt I OSK 978/05).