Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. Kasacja na rzecz Krzysztofa W. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego z dnia 2005-07-29.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/506405/05/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-07-29
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. Kasacja na rzecz Krzysztofa W. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca wyrokowi Sądu Okręgowego rażące naruszenie art. 107 § 3 Kpw polegające na tym, że Sąd Okręgowy nie odniósł się do podniesionego przez obwinionego w apelacji zarzutu, iż Sąd Rejonowy przy rozstrzyganiu o odpowiedzialności karnej obwinionego nie wziął pod uwagę treści przepisów ustawy - Prawo budowlane, co miało istotny wpływ na treść orzeczenia.

Zgodnie z treścią art. 107 § 3 Kpw sąd odwoławczy w uzasadnieniu wyroku powinien podać, czym kierował się wydając wyrok oraz dlaczego zarzuty i wnioski apelacji uznał za zasadne albo niezasadne. Jest to jeden z podstawowych obowiązków sądu odwoławczego, który w sprawie obwinionego Krzysztofa W. nie został dopełniony.

Inf. 7-9/2005, str.

 


Data odpowiedzi:
2006-01-09
Opis odpowiedzi:
1. Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 2.12.2005 r., sygn. akt V KK 308/05).
Inf. 10-12/2005, str.