Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w sprawie ze skargi Anny C. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym nakazem zapłaty z dnia 2005-09-15.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM SĄDU OKRĘGOWEGO
Sygnatura:
RPO/457749/03/IV/401.1 RZ
Data sprawy:
2005-09-15
Rodzaj sprawy:
skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (pr.cywilne) (SNC)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
odrzucenie wniosku RPO
Opis sprawy:

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w sprawie ze skargi Anny C. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym nakazem zapłaty.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego z października 2003 r. w sprawie ze skargi Anny C. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym nakazem zapłaty wydanym w październiku 1996 r. przez Sąd Rejonowy, na skutek apelacji Katarzyny N. od wyroku Sądu Rejonowego z listopada 2001 r. Rzecznik zarzuca temu wyrokowi m.in.: naruszenie przepisów postępowania (art.403 § 1 pkt.1 i art.404 k.p.c.) poprzez błędne przyjęcie, iż do podstawy wznowienia postępowania określonej w art. 403 § 1 pkt. 1 k.p.c. (oparcia wyroku na dokumencie podrobionym lub przerobionym) znajduje zastosowanie art. 404 k.p.c., uzależniający dopuszczalność wznowienia od uprzedniego ustalenia czynu przestępczego prawomocnym wyrokiem skazującym, a także naruszenie konstytucyjnych praw człowieka i obywatela, tj. prawa do sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP), poprzez pozbawienie strony zaskarżonym wyrokiem konstytucyjnego prawa do merytorycznego rozpoznania jej sprawy przez sąd w sytuacji, gdy prawo to gwarantowały obowiązujące przepisy prawa procesowego.

 


Data odpowiedzi:
2007-12-11
Opis odpowiedzi:
Skarga odrzucona (postanowienie z dnia 01.02.2006 r., sygn. akt I CNP 10/06).