Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego oddalającego apelację powódki od wyroku Sądu Okręgowego wydanego w sprawie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do uzupełnienia zachowku z dnia 2005-12-01.

Adresat:
SĄD APELACYJNY
Sygnatura:
RPO/398361/02/IV/401 RZ
Data sprawy:
2005-12-01
Rodzaj sprawy:
skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (pr.cywilne) (SNC)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
odrzucenie wniosku RPO
Opis sprawy:

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego oddalającego apelację powódki od wyroku Sądu Okręgowego wydanego w sprawie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do uzupełnienia zachowku.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca wyrokowi Sądu Apelacyjnego naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 991 § 2 kodeksu cywilnego, poprzez jego błędną wykładnię, a mianowicie przyjęcie, iż powołanie powódki do spadku w części, która przewyższa jej udział w spadku stanowiący podstawę do obliczania zachowku, pozbawia ją roszczenia o uzupełnienie zachowku, oraz art. 993 kodeksu cywilnego poprzez jego niezastosowanie - sąd nie doliczył do spadku (dla potrzeb obliczenia zachowku) darowizn uczynionych przez spadkodawcę. Wyrok Sądu Apelacyjnego narusza konstytucyjne prawo dziedziczenia, wynikające z art. 64 ust. 1 Konstytucji RP, poprzez całkowite pozbawienie powódki możliwości realizacji przysługującego jej roszczenia o uzupełnienie zachowku.

 


Data odpowiedzi:
2006-05-08
Opis odpowiedzi:
Skarga odrzucona (postanowienie z dnia 02.02.2006 r., sygn. akt I CNP 4/06).