Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję 70a/2005 Wójta Gminy z dnia 25.05.2005 r. odmawiającą przyznania Sebastianowi Z. - uczniowi gimnazjum stypendium szkolnego w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym na okres od 1.01.2005 r. do 30.06.2005 r z dnia 2005-07-18.

Adresat:
WÓJT GMINY
Sygnatura:
RPO/510152/05/XI/1107 RZ
Data sprawy:
2005-07-18
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) (DO 31.08.2007) PRAWA RODZINNEGO I OCHRONY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję 70a/2005 Wójta Gminy z dnia 25.05.2005 r. odmawiającą przyznania Sebastianowi Z. - uczniowi gimnazjum stypendium szkolnego w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym na okres od 1.01.2005 r. do 30.06.2005 r.

Zaskarżonej decyzji Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca naruszenie art. 90d ust. 1 i 7 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty oraz naruszenie art. 7 i art. 77 § 1 Kpa, a także naruszenie art. 7 i art. 71 ust. 1 zd. 2 Konstytucji RP i wnosi o jej uchylenie. Zgodnie z art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem art. 90 ust. 12 tej ustawy przewidującego, że stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych. W rodzinie Sebastiana Z. występują dwie dodatkowe przesłanki, obok niskiego dochodu, warunkujące przyznanie stypendium szkolnego - wielodzietność i bezrobocie. Organ administracji nie podjął żadnych kroków w celu ustalenia istnienia tych okoliczności.

 


Data odpowiedzi:
2006-06-08
Opis odpowiedzi:
Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 18.04.2006 r., sygn. akt I SA/Wa 1528/05).