Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w przedmiocie odmowy przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej z dnia 2005-08-31.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/476784/04/XI/1103.7 RZ
Data sprawy:
2005-08-31
Rodzaj sprawy:
skarga kasacyjna do NSA (NSA)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) (DO 31.08.2007) PRAWA RODZINNEGO I OCHRONY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w przedmiocie odmowy przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarża w całości wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zarzucając mu naruszenie przepisów postępowania w stopniu mającym istotny wpływ na wynik sprawy tj. art. 106 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi polegające na niewyjaśnieniu, pomimo przeprowadzenia uzupełniającego postępowania dowodowego istotnych wątpliwości w sprawie, a także naruszenie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z art. 7 i art. 77 § 1 Kpa poprzez konwalidowanie decyzji rażąco sprzecznych z ustaleniami dokonanymi w sprawie, co miało istotny wpływ na wynik sprawy. Kierownik PCPR odmówił przyznania świadczenia uzasadniając swą decyzję m.in. trudną sytuacją finansową powiatu i brakiem środków na pomoc fakultatywną dla rodzin zastępczych. Materiał dowodowy wskazuje jednak na to, iż w 2003 r. powiat dysponował nadwyżkami środków na wspieranie rodzin zastępczych. Nadwyżki te umożliwiały pełną realizację zobowiązania państwa wobec dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. Część utworzonych w 2003 r. w powiecie rodzin zastępczych otrzymała wsparcie o charakterze uznaniowym według nieznanego lub nieznajdującego oparcia w prawie kryterium, jakim jest brak posiadania stałego dochodu przez rodzinę zastępczą przyjmującą dziecko.

 


Data odpowiedzi:
2006-06-05
Opis odpowiedzi:
Skarga kasacyjna oddalona (wyrok z dnia 05.04.2006 r., sygn. akt I OSK 1154/05).