Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. Kasacja na rzecz Stanisława M. od prawomocnego wyroku Sądu Najwyższego z 1963 r. zmieniającego wyrok Sądu Wojewódzkiego z 1960 r z dnia 2006-03-22.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/492223/04/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-03-22
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. Kasacja na rzecz Stanisława M. od prawomocnego wyroku Sądu Najwyższego z 1963 r. zmieniającego wyrok Sądu Wojewódzkiego z 1960 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu rażące naruszenie art. 37 i art. 24 § 1 dekretu z dnia 13.06.1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa i wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku i uniewinnienie skazanego od popełnienia przypisanych mu czynów. Zaskarżone orzeczenie jest przykładem formy politycznej represji za zachowania nie wyczerpujące znamion jakiegokolwiek przestępstwa, a które mogą być oceniane wyłącznie w płaszczyźnie faktycznej realizacji swobód obywatelskich, w tym prawa do wykonywania praktyk religijnych przez osoby należące do Wspólnoty "Świadkowie Jehowy".

Wspólnota religijna "Świadkowie Jehowy" była uznawana przez ówczesne władze za nielegalną, po wydaniu w 1950 r. odmownej decyzji o jej rejestracji przez Urząd do Spraw Wyznań. Decyzja Urzędu do Spraw Wyznań, jak też stanowiące podstawę jej wydania i uniemożliwiające rejestrację wspólnoty przepisy dekretu z 1949 r. o zmianie niektórych przepisów prawa o stowarzyszeniach, były sprzeczne z zasadą wolności sumienia i wyznania wyrażoną w obowiązującym w dacie orzekania przepisie art. 70 Konstytucji z 1952 r.

Inf. 1-3/2006, str.

 


Data odpowiedzi:
2006-03-22
Opis odpowiedzi:
1. Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 9.05.2006 r., sygn. akt IV KK 104/06).
Inf. 4-6/2006, str.