Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, 27 września w godzinach 16:00 - 19:00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichPrzystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie ze skargi Komitetu Organizacyjnego Dni Równości i Tolerancji na decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18.11.2005 r. w przedmiocie zakazu zorganizowania Marszu Równości w Poznaniu z dnia 2005-11-29.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/518893/05/I/105 RZ
Data sprawy:
2005-11-29
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie ze skargi Komitetu Organizacyjnego Dni Równości i Tolerancji na decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18.11.2005 r. w przedmiocie zakazu zorganizowania Marszu Równości w Poznaniu.

Rzecznik wnosi o uchylenie zaskarżonej decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18.11.2005 r. oraz poprzedzającej ją decyzji Prezydenta Miasta Poznania jako naruszających art. 57 Konstytucji RP, art. 8 pkt 2 Prawa o zgromadzeniach oraz art. 11 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności i art. 21 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.

Wolność zgromadzeń jako jedna z gwarancji demokracji nie może podlegać ograniczeniom, których podstawą jest brak możliwości skutecznego działania ze strony Policji. Na władzach publicznych spoczywa obowiązek zapewnienia spokojnego i niezakłóconego przebiegu zgromadzenia i ochrony jego uczestników przed działaniami przeciwników. Ustawodawca co prawda wprowadził w art. 2 ustawy Prawo o zgromadzeniach ograniczenia wolności zgromadzeń, jednak mają one charakter wyjątkowy. Rzecznik podkreślił, że to nie zakazane pokojowe zgromadzenie stwarzało zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub mienia w znacznych rozmiarach, lecz nielegalne zgromadzenie kontrmanifestantów, którzy jawnie zmierzali do uniemożliwienia korzystania przez innych z konstytucyjnej wolności. Władza publiczna swym bezprawnym zakazem w istocie postawiła się do dyspozycji tych, którzy wznosili okrzyki stanowiące jawne odwoływanie się do metod i praktyk faszyzmu. Przystąpienie Rzecznika do sprawy stało się konieczne z uwagi na jej precedensowy charakter, gdyż wymaga tego ochrona praworządności oraz praw człowieka i obywatela.

Odpowiedź RPO z dnia 9.02.2006 r. na skargę kasacyjną Wojewody Wielkopolskiego - Rzecznik wnosi o oddalenie skargi kasacyjnej jako bezzasadnej.

 


Data odpowiedzi:
2006-06-27
Opis odpowiedzi:
Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 14.12.2005 r. oraz postanowienie z dnia 15.12.2005 r. uzupełniające wyrok, sygn. akt IV SA/Po 983/05).
Skarga kasacyjna Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16.01.2006 r.
NSA oddalił skargę kasacyjną Wojewody Wielkopolskiego od wyroku WSA w Poznaniu z dnia 14.12.2005 r.
(wyrok z dnia 25.05.2006 r., sygn. akt I OSK 329/06).