Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichPrzystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania przed Sądem Rejonowym w K. z powództwa Leszka M. przeciwko spółdzielni mieszkaniowej o zapłatę z dnia 2005-12-09.

Adresat:
SĄD REJONOWY
Sygnatura:
RPO/502436/05/V/506.1 RZ
Data sprawy:
2005-12-09
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania przed Sądem Rejonowym w K. z powództwa Leszka M. przeciwko spółdzielni mieszkaniowej o zapłatę.

Rzecznik wnosi o uwzględnienie powództwa i zasądzenie od spółdzielni na rzecz Leszka M. kwoty 708 złotych.

Leszek M. jest członkiem spółdzielni mieszkaniowej. W 2003 r. wystąpił do spółdzielni z wnioskiem o przeniesienie na niego prawa własności garażu, a następnie z wnioskiem o przeniesienie na niego prawa własności lokalu mieszkalnego, do którego służyło mu spółdzielcze własnościowe prawo. Spółdzielnia poinformowała go, że przeniesienie własności garażu będzie możliwe po wniesieniu wpłaty na pokrycie kosztów przygotowania przeniesienia własności przez spółdzielnię w wysokości 310 zł, dokonał wpłaty i w efekcie uzyskał prawo własności garażu. Analogicznie spółdzielnia poinformowała, że należy uiścić koszty poniesione na przygotowanie przeniesienia własności lokalu mieszkalnego w wysokości 398 zł. W ocenie Rzecznika były to świadczenia nienależne spółdzielni, z uwagi na brak podstawy prawnej do ich żądania.

 


Data odpowiedzi:
2007-02-08
Opis odpowiedzi:

Powództwo uwzględnione (wyrok Sądu Rejonowegow K. z dnia 27.01.2006 r., sygn. akt IC 1165/05).