Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichPrzystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie ze skargi Agnieszki S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta z dnia 28.11.2005 r. uchylającą decyzję Prezydenta Miasta z dnia 8.09.2005 r. i odmawiającą Agnieszce S. zaliczki alimentacyjnej na dziecko z dnia 2006-06-13.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/532925/06/XI/1113 RZ
Data sprawy:
2006-06-13
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) (DO 31.08.2007) PRAWA RODZINNEGO I OCHRONY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie ze skargi Agnieszki S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta z dnia 28.11.2005 r. uchylającą decyzję Prezydenta Miasta z dnia 8.09.2005 r. i odmawiającą Agnieszce S. zaliczki alimentacyjnej na dziecko.

Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz poprzedzającej ją decyzji Prezydenta Miasta w całości, gdyż naruszają one art. 2 pkt 1 i art. 10 ust. 1a ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Z zaświadczenia Sądu Okręgowego dołączonego przez skarżącą do wniosku o nabycie prawa do zaliczki alimentacyjnej wynika, że wszczęcie egzekucji alimentów na rzecz małoletniego od ojca, obywatela Libii, jest niemożliwie z uwagi na brak umowy międzynarodowej dotyczącej możliwości egzekwowania alimentów od obywateli Libii. Jedną z przesłanek przyznania zaliczki jest bezskuteczność egzekucji (art. 2 pkt 1 ustawy). Prawo do zaliczki alimentacyjnej przysługuje osobie, która w wyniku wszczętych czynności egzekucyjnych nie uzyskała zaspokojenia swoich roszczeń. W ocenie Rzecznika prawo to tym bardziej przysługuje osobie, która z uwagi na brak stosownej umowy międzypaństwowej lub brak możliwości ustalenia adresu dłużnika w ogóle nie może złożyć wniosku o egzekucję roszczeń alimentacyjnych.

 


Data odpowiedzi:
2007-07-10
Opis odpowiedzi:


Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 18.04.2007 r., sygn. akt IV SA/Po 460/06).