Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichPrzystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I OPS 2/06, na skutek przedstawienia przez Naczelny Sąd Administracyjny składowi siedmiu sędziów NSA do rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości: czy § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1.03.1945 r. w sprawie wykonania dekretu PKWN z dnia 6.09.1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej daje podstawę do orzekania w drodze decyzji administracyjnej o tym, czy zespół pałacowo-parkowy wchodzi w skład nieruchomości ziemskiej, o której mowa w art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej. Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił argumenty przemawiające za stanowiskiem, aby o tym, czy nieruchomość podlegała reformie rolnej rozstrzygano wyłącznie na drodze administracyjnoprawnej. Droga administracyjna jest korzystniejsza dla obywateli, prostsza, tańsza i łatwiejsza dowodowo z dnia 2006-05-18.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/354779/00/IV/406.1 RZ
Data sprawy:
2006-05-18
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I OPS 2/06, na skutek przedstawienia przez Naczelny Sąd Administracyjny składowi siedmiu sędziów NSA do rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości: czy § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1.03.1945 r. w sprawie wykonania dekretu PKWN z dnia 6.09.1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej daje podstawę do orzekania w drodze decyzji administracyjnej o tym, czy zespół pałacowo-parkowy wchodzi w skład nieruchomości ziemskiej, o której mowa w art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej. Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił argumenty przemawiające za stanowiskiem, aby o tym, czy nieruchomość podlegała reformie rolnej rozstrzygano wyłącznie na drodze administracyjnoprawnej. Droga administracyjna jest korzystniejsza dla obywateli, prostsza, tańsza i łatwiejsza dowodowo.

 


Data odpowiedzi:
2007-01-15
Opis odpowiedzi:
W dniu 5 czerwca 2006 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął następującą uchwałę (sygn. akt I OPS 2/06):
Przepis par. 5 ropzorządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 marca 1945 r. w sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej może stanowić podstawę do orzekania w drodze decyzji administracyjnej o tym, czy dana nieruchomość lub jej część wchodzi w skład nieruchomości ziemskiej, o której mowa w art. 2 ust. 1 lit. e dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.