Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichPrzystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, na podstawie art. 14 pkt 6 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, do toczącego się przed Prezesem Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców postępowania o nadanie statusu uchodźcy Panu Armanowi K z dnia 2006-04-20.

Adresat:
URZĄD DO SPRAW REPATRIACJI I CUDZOZIEMCÓW
Sygnatura:
RPO/464129/04/X/1503.1
Data sprawy:
2006-04-20
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania administracyjnego (PA)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, na podstawie art. 14 pkt 6 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, do toczącego się przed Prezesem Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców postępowania o nadanie statusu uchodźcy Panu Armanowi K.

W dniu 4.07.2006 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców z dnia 13.06.2006 r. w sprawie odmowy nadania obywatelowi Armenii statusu uchodźcy oraz nakazania opuszczenia terytorium RP w terminie do dnia 13.07.2006 r., wobec stwierdzenia, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające udzielenie zgody na pobyt tolerowany. Decyzji tej Rzecznik zarzucił naruszenie art. 7, art. 77 § 1 i art. 107 § 3 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w części dotyczącej odmowy udzielenia cudzoziemcowi zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP. Pośród okoliczności, które zdaniem cudzoziemca uzasadniały nadanie statusu uchodźcy bądź udzielenie zgody na pobyt tolerowany, istotne znaczenie miała obawa przed ponownym powołaniem do służby wojskowej bądź wezwaniem do odbycia ćwiczeń rezerwy. Cudzoziemiec jest Świadkiem Jehowy i służba w siłach zbrojnych pozostaje w sprzeczności z wyznawanymi przez niego zasadami. Zdaniem Rzecznika, w trakcie prowadzonego postępowania, organ I instancji nie dokonał należytej analizy okoliczności powoływanych przez cudzoziemca, które uzasadniały udzielenie zgody na pobyt tolerowany. Cudzoziemiec wskazywał na częste stosowanie kary pozbawienia wolności wobec Świadków Jehowy odmawiających odbycia służby wojskowej.

 


Data odpowiedzi:
2009-12-01
Opis odpowiedzi:
Decyzja Rady do Spraw Uchodźców z dnia 17 sierpnia 2006 r. utrzymująca w mocy decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie odmowy nadania obywatelowi Armenii,
Panu Armanowi K., statusu uchodźcy.