Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichkasacja na rzecz Dariusza B. od prawomocnego wyroku łącznego Sądu Rejonowego z dnia 2006-03-09.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/505241/05/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-03-09
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

kasacja na rzecz Dariusza B. od prawomocnego wyroku łącznego Sądu Rejonowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie art. 86 § 1 Kodeksu karnego, polegające na orzeczeniu wobec skazanego kary łącznej pozbawienia wolności wyższej od sumy kary łącznej pozbawienia wolności wymierzonej w dwóch sprawach karnych.

W uzasadnieniu kasacji Rzecznik Praw Obywatelskich przywołał pogląd Sądu Najwyższego wyrażony w wyroku z dnia 6.09.2000 r. (sygn. akt III KKN 340/00), zgodnie z którym "kara łączna w wyroku łącznym nie może stwarzać większej dolegliwości od tej, jaka wiązałaby się z kolejnym wykonaniem poszczególnych wyroków podlegających połączeniu. Ratio legis instytucji kary łącznej (wyroku łącznego) polega bowiem na tworzeniu korzystniejszej sytuacji prawnej dla skazanego, na odpowiedniej redukcji sumy kary podyktowanej względami humanitarnymi.

 


Data odpowiedzi:
2006-09-19
Opis odpowiedzi:
Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 04.05.2006 r., sygn. akt II KK 97/06).