Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie o nagrodę jubileuszową i odprawę pieniężną z dnia 2006-03-13.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM SĄDU OKRĘGOWEGO W KALISZU
Sygnatura:
RPO/516857/05/III/8006.1.3 RZ
Data sprawy:
2006-03-13
Rodzaj sprawy:
skarga o stwierdz.niezgodn.z prawem prawomocnego orzeczenia (pr. pracy) (SNP)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie o nagrodę jubileuszową i odprawę pieniężną.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca wyrokowi Sądu Okręgowego w części dotyczącej roszczenia o wypłatę nagrody jubileuszowej, naruszenie art. 84 Kodeksu pracy, poprzez przyjęcie, że powód mógł zrzec się prawa do nagrody jubileuszowej jako świadczenia nie mającego charakteru wynagrodzenia za pracę, oraz naruszenia art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 Kodeksu pracy, poprzez przyjęcie, że pozwane przedsiębiorstwo miało prawo uzależnić wypłatę nagrody jubileuszowej od umożliwienia powodowi pozostawania w stosunku pracy do czasu nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego, w wyniku czego zaniechało wypłaty należnej nagrody. Rzecznik zarzuca temu wyrokowi również naruszenie konstytucyjnych praw człowieka i obywatela - art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji (ochrona własności i innych praw majątkowych, do których zalicza się wynagrodzenie za pracę).

 


Data odpowiedzi:
2009-04-27
Opis odpowiedzi:
Skarga oddalona (wyrok z dnia 15.11.2006 r., sygn. akt I BP 12/06).