Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich1. kasacja na rzecz Marka B. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego z dnia 2006-04-26.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/520454/05/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-04-26
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

1. kasacja na rzecz Marka B. od prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Rejonowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące naruszenie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, polegające na przeprowadzeniu rozprawy przez sąd bez obecności obwinionego i wydaniu wyroku zaocznego na skutek uznania, iż wezwanie na termin rozprawy przesłane na adres wskazany przez obwinionego zostało mu prawidłowo doręczone w sytuacji, kiedy obwiniony w tym czasie odbywał karę pozbawienia wolności w innej sprawie, uniemożliwiając Markowi B. realizację przysługującego mu prawa do obrony, co miało istotny wpływ na treść wyroku.

 


Data odpowiedzi:
2006-12-19
Opis odpowiedzi:
Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 03.08.2006 r., sygn. akt III KK 178/06).