Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga kasacyjna od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego odrzucającego skargę na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 2006-03-08.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W KRAKOWIE
Sygnatura:
RPO/525982/06/IV/404.1 RZ
Data sprawy:
2006-03-08
Rodzaj sprawy:
skarga kasacyjna do NSA (NSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga kasacyjna od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego odrzucającego skargę na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca zaskarżonemu postanowieniu naruszenie art. 53 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz art. 35 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 101 ust. 3 i art. 102a ustawy o samorządzie gminnym, poprzez przyjęcie, iż skarga wniesiona po upływie 60 dni licząc od daty wezwania do usunięcia naruszenia prawa, jest skargą spóźnioną, niezależnie od tego, czy skarżący otrzymał uchwałę właściwego organu gminy w przedmiocie usunięcia naruszenia prawa, czy też nie otrzymał takiej uchwały, a także przyjęcie, iż terminy załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym, do których odsyła art. 101 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym w sprawach wezwania do usunięcia naruszenia prawa, winny odpowiadać miesięcznemu terminowi przewidzianemu dla organów drugiej instancji w art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie w całości zaskarżonego postanowienia oraz przekazanie sprawy Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu do ponownego rozpoznania.

 


Data odpowiedzi:
2007-10-11
Opis odpowiedzi:
Skarga kasacyjna uwzględniona (postanowienie z dnia 21.05.2007 r., sygn. akt II OSK 1073/06).