Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji nakazującej doprowadzenie do poprzedniego stanu użytkowania poddasza z dnia 2006-04-10.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM WSA W WARSZAWIE
Sygnatura:
RPO/528661/06/IV/404.1 RZ
Data sprawy:
2006-04-10
Rodzaj sprawy:
skarga kasacyjna do NSA (NSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji nakazującej doprowadzenie do poprzedniego stanu użytkowania poddasza.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca zaskarżonemu wyrokowi naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy - oddalenie skargi, a mianowicie: art. 145 § 1 lit. c oraz art. 151 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w związku z art. 156 § 1 pkt 5 oraz art. 7 k.p.a., poprzez oddalenie skargi, a tym samym nieuwzględnienie wniosków skarżących i niestwierdzenie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny wady określonej w art. 156 § 1 pkt 5 k.p.a. Rzecznik wnosi o uchylenie w całości zaskarżonego wyroku oraz przekazanie sprawy Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu do ponownego rozpoznania.

 


Data odpowiedzi:
2007-10-12
Opis odpowiedzi:
Skarga kasacyjna uwzględniona (wyrok z dnia 9.05.2007 r., sygn. akt II OSK 707/06).