Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wydanego w sprawie ze skargi Tadeusza M. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej z dnia 2006-04-27.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
Sygnatura:
RPO/530003/06/III/323.1 RZ
Data sprawy:
2006-04-27
Rodzaj sprawy:
skarga kasacyjna do NSA (NSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wydanego w sprawie ze skargi Tadeusza M. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej.

Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych odmówił skarżącemu uprawnienia do świadczenia pieniężnego z tytułu deportacji do pracy przymusowej. Matka skarżącego była deportowana do prac przymusowych w latach 1941-1945, natomiast on urodził się w czasie przebywania matki na robotach przymusowych (sporna jest jego data urodzenia - grudzień 1944 lub styczeń 1945 r.). Zdaniem Kierownika Urzędu skarżący nie był ofiarą represji przez wymagany ustawowo okres 6 miesięcy, gdyż jego rodzina powróciła do Polski w czerwcu 1945 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił to stanowisko. W uzasadnieniu skargi kasacyjnej Rzecznik powołuje się na wyrok NSA z dnia 19.08.2004 r., który podziela kierunek wykładni przyjmujący, że o deportacji w rozumieniu art. 2 pkt 2 lit. "a" ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR można mówić zarówno wtedy, gdy dziecko zostało wywiezione z rodzicami na roboty przymusowe, jak i wówczas, gdy wywieziona na roboty przymusowe kobieta urodziła dziecko w miejscu wykonywania tych robót. Z tego względu Rzecznik wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości.

 


Data odpowiedzi:
2010-10-18
Opis odpowiedzi:
Skarga kasacyjna oddalona (wyrok z dnia 12.10.2006 r., sygn. akt II OSK 1013/06).