Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów, dotyczących obciążania kosztami postępowania rozgraniczeniowego z dnia 2006-08-22.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/506987/05/IV/401.3
Data sprawy:
2006-08-22
Rodzaj sprawy:
wniosek do NSA o wykładnię przepisów (WPA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów, dotyczących obciążania kosztami postępowania rozgraniczeniowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił następujące pytanie: "Czy organ administracji publicznej orzekając o kosztach postępowania rozgraniczeniowego może kosztami tymi obciążyć każdą ze stron postępowania, czy też koszty postępowania rozgraniczeniowego powinien ponieść tylko wnioskodawca (art. 262 § 1 pkt 2 k.p.a.)?".

W ocenie Rzecznika organ administracji publicznej może obciążyć obowiązkiem poniesienia kosztów postępowania rozgraniczeniowego nie tylko wnioskodawcę, ale i pozostałe strony postępowania. Przepisy Kodeksu cywilnego nie mogą stanowić wprost podstawy rozstrzygnięcia o kosztach w postępowaniu administracyjnym. Podstawą taką może być tylko przepis prawa formalnego - m.in. art. 262 k.p.a. Nie oznacza to jednak, że dla właściwego zdefiniowania "interesu" strony na gruncie art. 262 § 1 pkt 2 k.p.a. nie można pomocniczo sięgać do regulacji prawa materialnego, w tym prawa cywilnego.

 


Data odpowiedzi:
2006-12-21
Opis odpowiedzi:
Wniosek rozpoznany (uchwała z dnia 11.12.2006 r., sygn. akt I OPS 5/06).

Naczelny Sąd Administracyjny podjął następującą uchwałę: "Organ administracji publicznej orzekając o kosztach postępowania rozgraniczeniowego, na podstawie art. 262 § 1 pkt 2 k.p.a., może obciążyć kosztami rozgraniczenia nieruchomości strony będące właścicielami sąsiadujących nieruchomości (art. 153 Kodeksu cywilnego), a nie tylko stronę, która żądała wszczęcia postępowania."