Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Renaty i Leszka D. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego z dnia 2006-09-01.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/533125/06/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2006-09-01
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Renaty i Leszka D. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące naruszenie prawa procesowego, mogące mieć istotny wpływ na jego treść, a mianowicie art. 93 § 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, poprzez wydanie wyroku nakazowego w sytuacji, gdy w świetle zebranych dowodów brak było podstaw do przyjęcia, że okoliczności czynu i wina obwinionych nie budziły wątpliwości. W niniejszej sprawie przeprowadzenie rozprawy i uzupełnienie materiału dowodowego mogłoby wykazać, iż obwinieni swoim zachowaniem nie wyczerpali znamion zarzucanego im wykroczenia.