Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w części dotyczącej odmowy udzielenia cudzoziemcowi, obywatelowi Armenii, zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP z dnia 2006-09-20.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM RADY DO SPRAW UCHODŹCÓW
Sygnatura:
RPO/464129/04/X/1503.1
Data sprawy:
2006-09-20
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w części dotyczącej odmowy udzielenia cudzoziemcowi, obywatelowi Armenii, zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP.

Rozpatrując odwołanie Rzecznika Praw Obywatelskich Rada do Spraw Uchodźców nie podjęła działań zmierzających do pełnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, co stanowi naruszenie art. 7 i art. 77 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. Organ odwoławczy pominął kwestię możliwości wezwania cudzoziemca jako rezerwisty do odbycia ćwiczeń wojskowych, w przypadku powrotu do Armenii. Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, iż w Armenii osoby znajdujące się w rezerwie mogą być powoływane na ćwiczenia kilkakrotnie. Fakt przynależności do Świadków Jehowy nie zwalnia rezerwistów z obowiązku uczestnictwa w ćwiczeniach wojskowych, a w przypadku odmowy stosuje się administracyjną karę grzywny. Zdaniem Rzecznika istotne znaczenie ma odpowiedź na pytanie, czy grzywna nakładana na osobę odmawiająca uczestnictwa w ćwiczeniach rezerwy jest jedyną przewidywaną sankcją, czy też ma ona na celu przymuszenie do odbycia ćwiczeń, a dalsze uchylanie się skutkuje karą pozbawienia wolności. Oceniając rzeczywiste ryzyko pozbawienia cudzoziemca wolności w związku z odmową odbycia służby lub ćwiczeń wojskowych, organ prowadzący postępowanie powinien odnieść się do raportu Amnesty International z 2005 r. wskazującego na przypadki niehumanitarnego traktowania więźniów sumienia w Armenii.

 


Data odpowiedzi:
2009-12-01
Opis odpowiedzi:


Skarga częściowo uwzględniona (wyrok z dnia 5.03.2007 r., sygn. akt V SA/Wa 1657/06).