Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie połączonych skarg konstytucyjnych Zbigniewa O. i Hanny R., dotyczących środka zapobiegawczego w postaci poddawania oskarżonego badaniu psychiatrycznemu połączonemu z obserwacją w zakładzie leczniczym w toku postępowania karnego (sygn. akt SK 50/06) z dnia 2006-08-21.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/535401/06/II/211 RZ
Data sprawy:
2006-08-21
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie połączonych skarg konstytucyjnych Zbigniewa O. i Hanny R., dotyczących środka zapobiegawczego w postaci poddawania oskarżonego badaniu psychiatrycznemu połączonemu z obserwacją w zakładzie leczniczym w toku postępowania karnego (sygn. akt SK 50/06).

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił następujące stanowisko: art. 203 Kodeksu postępowania karnego jest niezgodny z art. 41 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 1 i 3 Konstytucji RP.

Poddanie oskarżonego badaniu psychiatrycznemu połączonemu z obserwacją w zakładzie leczniczym stanowi pozbawienie wolności. Zaskarżony przepis nie wskazuje, jakie przyczyny mogą zaważyć na potrzebie przedłużenia trwania obserwacji psychiatrycznej na czas określony, niezbędny do jej zakończenia. Omawiany przepis powoduje nadmierną uciążliwość związaną z pozbawieniem wolności w wyniku skierowania oskarżonego na obserwację psychiatryczną w sytuacji, gdy postępowanie karne dotyczy przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego lub zagrożonego karami nieizolacyjnymi, względnie gdy z okoliczności sprawy wynika, iż nie zostanie orzeczona kara pozbawienia wolności. Warto zauważyć, że w przypadku tymczasowego aresztowania wprowadzono zakaz stosowania tego środka zapobiegawczego, jeśli czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności nie przekraczającą jednego roku.

 


Data odpowiedzi:
2007-08-14
Opis odpowiedzi:

Skarga konstytucyjna uwzględniona (wyrok z dnia 10.07.2007 r., sygn. akt SK 50/06).